فروش خدمات باغبانی

فروش نهال آووکادو پرتقال نارنگی ازگیل خرمالو, فروش انواع نهال میوه گل, فروش نهال جهت زیباسازی شهرداری

فروش خدمات باغبانی معلمی
فروش نهال آووکادو پرتقال نارنگی ازگیل خرمالو, فروش انواع نهال میوه گل, فروش نهال جهت زیباسازی شهرداری

انجام نقشه یابی مولکولی و گزینش به کمک مارکر برای بهبود صفات کمی و کیفی گیاهان زراعی

اگرچه، گیاهان زراعی در ابتدا بواسطه نتایج جستجوی غیرهدفمند انسان (برای منابع مناسب غذا) رو به تکامل نهادند امروزه این امر بیشتر از طریق برنامه های اصلاحی مدبرانه حاصل می شود. در حالیکه تغییرات در فعالیتهای زراعی و مکانیزاسیون کشاورزی، تاثیر چشمگیری بر بهره وری زراعی داشته اند، بهبود عملکرد اغلب گیاهان به سبب بهبود ژنتیکی آنها بوده است. علیرغم پیشرفتهای حاصله، بهبود بیشتر عملکرد و کیفیت محصولات، به سبب رشد جمعیت، افزایش قیمت نهاده هایی چون آب، کود و انرژی و ملاحظات مربوط به اثرات کودها و سموم شیمیایی بر زیست بوم و تغییر سریع سلایق مصرف کنندگان، مورد درخواست مستمر قرار دارد.     

اصلاح نباتات، بعنوان فرآیند مورد استفاده در طی قرنها، به میزان زیادی به گزینش صفات مطلوب بستگی دارد. این گزینشها اغلب شامل چرخه های متعدد اصلاحی بمنظور انتقال خصوصیات مطلوب زراعی و کیفی از والدین متفاوت به یک ژنوتیپ منفرد می باشند. پیشرفتهای جدید در بیوتکنولوژی منجر به توسعه ابزارهای بدیعی که نوید بخش اصلاح نباتات سریعتر و دقیق تر می باشند شده است. در این میان، مارکرهای مولکولی نوید بخش ترین ابزارها هستند. مارکرهای مولکولی قطعاتی از DNAگیاه هستند که اصلاحگران برای تشخیص حضور و یا عدم حضور آللهای مورد علاقه در گیاهان مورد آزمایش بکار می برند و بنابراین از آنها بعنوان ابزارهای گزینش بهره می برند. گزینش گیاهان مطلوب برپایه مارکرهای متصله را در اصطلاح گزینش به کمک مارکر(MAS) نامند. با استفاده از مارکرهای مولکولی، اصلاحگران می توانند روشهای گزینش برپایه فنوتیپ، که شامل گیاهان در حال رشد تا گیاهان بالغ است، را کوتاهتر ساخته و خصوصیات فیزیکی آنها را بمنظور آگاهی از ساختار بنیادین ژنتیکی آنها مورد بررسی دقیق قرار دهند. سیستمهای مارکرهای مولکولی مختلف توسعه یافته و برای استفاده تکامل یافته اند.

انواع مارکرهای مولکولی

1-RFLP

پلی مرفیسمهای طولی قطعات برشی (RFLP)، با استفاده از آنزیمهای برشی که مولکولهای DNAژنومی را در توالی های نوکلوتیدی خاصی (محل های برش) برش داده و بنابراین قطعات DNAبا اندازه های مختلف را بوجود می آورند، شناسایی می شوند. شناسایی قطعات DNAژنومی بوسیله ساترن بلات انجام می شود، فرآیندی که بموجب آن قطعات DNAجدا شده بوسیله الکتروفورز، به فیلتر نایلونی یا نیتروسلولز منتقل می شوند. سپس، DNAغیر متحرک در فیلتر اجازه می یابد تا با DNAپروب رادیواکتیویته هیبرید شود.  RFLPیک مارکر همبارز است که پروبها معمولا قطعات DNA کلون شده کوچک (بعنوان مثال cDNA و یا DNA ژنومی) هستند. فیلتر در مقابل فیلم عکاسی قرار می گیرد. جایی که تابش ماده رادیو ایزوتوپ از پروب، سبب تولید باندهای مرئی می شود.

2-RAPD

DNA پلی مورفیسم تکثیر یافته تصادفی (RAPD) یک مارکر غالب بر پایه واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) است. این روش یک پرایمر دیکامر منفرد از توالی تصادفی را بکار می گیرد که با DNA الگو در دمای 37Ċ اتصال برقرار می سازد. تنوع الگوهای بانددهی RAPDبه سبب حضور و یا عدم حضور یک باند حاصله از تنوع در مکانهای باندینگ پرایمر است. محدودیت عمده این روش عدم تکرار پذیری آن به سبب دمای پایین اتصال است. اما، راندمان یک مارکر مطلوب RAPDمی تواند بواسطه توالی یابی پایانه آن و طراحی پرایمرهای بلندتر (بعنوان مثال 24 نوکلوتید) برای تکثیر اختصاصی  مارکرها افزایش یابد. اینچنین نواحی تکثیر یافته با توالی شناخته شده (SCARs) از نظر ساختار و کاربرد، مشابه مکانهای با توالی نشاندار (STS)می باشند.

3- CAPS

توالیهای پلی مورف توسعه یافته منشعب (CAPS)، برپایه تنوع مکان برش آنزیم در قطعات DNA تولید شده بوسیله PCR، می باشند. منبع اطلاعات توالی برای پرایمرها می تواند یک بانک ژن، کلونهای cDNA یا ژنومی یا باندهای RAPD کلون شده بدست آید. این مارکر همبارز است.

4- SSR

تکرارهای توالی ساده یا ریز ماهواره ها (میکروستلایت ها) در یوکاریوتها حاضر هستند. پلی مرفیسم SSR تنوع در تعداد واحدهای تکراری در یک ناحیه مشخص از ژنوم را مشخص می کند. تناوب تکرارهای بزرگتر از 20 bp تخمین زده می شود که هر 33 kb در گیاهان رخ می دهند. توالی نوکلئوتیدی در بر گیرنده تکرار، برای طراحی پرایمرها بمنظور تکثیر تعداد متفاوتی از واحدهای تکراری در واریته های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این پرایمرها برای تعیین سریع و دقیق لوکوس های پلی مورف مطلوب بوده و اطلاعات حاصله می توانند برای توسعه یک نقشه فیزیکی برپایه این تگهای توالی مورد استفاده قرار گیرند. این نوع از پلی مورفیسم بسیار تکرار پذیر است.

5- AFLP

مارکرهای پلی مرفیسم طولی قطعه تکثیر شده (AFLP)، بوسیله تکثیر قطعات DNA حاصله از هضم آنزیم برشی تولید شده اند. DNA با وزن مولکولی بالا بوسیله دو آنزیم برشی هضم می شود: یک شش باز بر (برای مثال EcoRI) و یک چهار باز بر (برای مثال Mse I). مولکولهای آداپتور به انتهای قطعات DNA می چسبند. دو پرایمر دارنده توالی مکمل با آداپتور بعلاوه تعداد کمی نوکلئوتید اضافی تصادفی در انتهای 3¢ آنها، برای تکثیر انتخابی قطعات با استفاده از PCR مورد استفاده قرار می گیرند. محصولات تکثیر شده در ژلهای توالی یابی یا حتی PAGE معمولی جداشده و بوسیله رنگ زدایی نقره قابل مشاهده می باشند. در طرف دیگر، پرایمرها بوسیله رادیوایزوتوپ یا رنگ فلورسانت لیبل گذاری می شوند بنابراین باند AFLP می تواند بوسیله اتورادیوگرافی یا بوسیله استفاده از آنالیز تصویر بدست آید. بالاترین تعداد محصولات تکثیری (50 تا 100) در میان سیستمهای باند دهی DNA، در AFLP تولید می شود.این امر